Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Specjalnego w Radomsku na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Przedszkola Specjalnego w Radomsku informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 według następującego harmonogramu:

 • w terminie od 04.02.2019r. do 08.02.2019r. rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przyjętych do naszego przedszkola w poprzednich latach składają deklarację   o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku.
 • w terminie od 18.02.2019r. do 15.03.2019r. rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych publicznych przedszkoli. Rodzice (prawni opiekunowie) określają kolejność wybranych placówek od najbardziej do najmniej preferowanych.
 • Do Przedszkola Specjalnego w Radomsku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Radomska oraz gmin ościennych.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę wyłącznie dzieci z Miasta Radomska spełniające następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w ppkt a-g, a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.

 • Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium w pkt  

1

Kandydat,   który w roku szkolnym 2019/2020 posiada Orzeczenie o potrzebie kształcenia   specjalnego.

10

2

Kandydat,   który w roku szkolnym 2019/2020 podlega obowiązkowi odbycia rocznego   przygotowania przedszkolnego

8

3

Kandydat zamieszkujący w Radomsku

7

4

Kandydat,   którego rodzice/opiekunowie prawni pracują w wymiarze pełnego/pół etatu, rodzice/opiekunowie prawni   studiujący/uczący się w systemie dziennym

4

5

Kandydat,   którego rodzeństwo będzie uczęszczało do danego przedszkola w roku 2019/2020

2

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do   uzyskania

31

Jeśli będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych miejsc   w przedszkolu, to o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

 • w terminie 18.03 – 22.03.2019r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola Specjalnego, która:
  • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 26.03.2019r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • ustala i w dniu 2.04.2019r.  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2.  Procedury odwoławcze:

 • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do Przedszkola Specjalnego.
 • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.
 • rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora Przedszkola Specjalnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor Przedszkola Specjalnego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola Specjalnego służy skarga do sądu administracyjnego. Termin postępowania uzupełniającego: 13.05.2019r. - 22.05.2019r.
 • W terminie od 10.06.2019r. do 19.06.2019r. beda zawierane umowy pomiedzy rodzicami dziecka a przedszkolem w zakresie udzielanych swiadczen.

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania i metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez nich za ważne dane ostanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego