Rodzaje zajęć

 • • Zajęcia obowiązkowe
 • • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne
 • • Zajęcia ze specjalistami
 • • Zabawa
 • • Pobyt na świeżym powietrzu

W naszym przedszkolu zajęcia planuje się, organizuje i prowadzi w oparciu o opracowane przez nauczycieli dla każdego dziecka Indywidualne Programy Terapeutyczne, uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości wychowanków. Ponadto w pracy dydaktycznej wykorzystuje się miesięczne plany pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej, dotyczące całej grupy.

Codziennie w przedszkolu organizowane są następujące rodzaje zajęć:

 • Zajęcia obowiązkowe organizowane przez nauczycielkę, prowadzone z całą grupą, czas trwania zajęć uzależniony jest od wieku i możliwości percepcyjnych dzieci. Realizowane treści dotyczą wszystkich dziedzin wychowania przedszkolnego.
 • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez nauczycielkę, w czasie których praca dostosowana jest do potrzeb i możliwości indywidualnych każdego dziecka. Dotyczą one m.in. stymulacji zmysłów, rozwijania umiejętności komunikowania się, przygotowania do czytania, pisania i liczenia.
 • Zajęcia ze specjalistami
  • Zajęcia logopedyczne: zabawy i ćwiczenia doskonalące umiejętność komunikowania się, prowadzone przez logopedę.
  • Zajęcia rehabilitacyjne: specjalistyczne ćwiczenia  usprawniające, prowadzone pod kierunkiem  rehabilitanta.
  • Zajęcia z psychologiem: stymulacja rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
  • Muzykoterapia: aktywizujące zabawy i ćwiczenia przy akompaniamencie pianina; techniki relaksacyjne, sprzyjające odreagowaniu napięć, prowadzone przez muzykoterapeutę.
 • Zabawa jako podstawowa forma działalności dziecka: spontaniczna, z udziałem nauczycielki, wg określonych zasad. Do zabaw samorzutnych należą zabawy tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe i badawcze. Nasze dzieci najczęściej wybierają zabawy organizowane przez nauczycielkę, do których zalicza się zabawy i gry dydaktyczne, zabawy ruchowe oraz inscenizowane.
 • Pobyt na świeżym powietrzu - w miarę możliwości i sprzyjającej aurze. Wyjścia do ogrodu przedszkolnego, na spacery i wycieczki w okolice przedszkola oraz dalsze, celem urozmaicenia pobytu dzieci na dworze, poszerzania ich spostrzeżeń i doświadczeń w zetknięciu z nieco odmiennym otoczeniem.