Pracownicy

Od 01.01.2010r. placówką kieruje dyrektor pani mgr Maria Klauza.

W przedszkolu zatrudnionych jest osiem nauczycielek, prowadzących zajęcia  w  poszczególnych   grupach   oraz   rehabilitant,  logopeda, psycholog, muzykoterapeuta i nauczycielka katechetka, prowadząca zajęcia z grupą dzieci przygotowujących się do podjęcia obowiązku szkolnego.

Wszyscy zatrudnieni nauczyciele mają wykształcenie wyższe i posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe – oligofrenopedagogikę.

Cała kadra pedagogiczna systematycznie doskonali swój warsztat pracy i stale podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach  edukacyjnych i szkoleniach dotyczących metodyki pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną.

Wielu nauczycieli ukończyło dodatkowe studia podyplomowe.