Historia

Przedszkole Specjalne w Radomsku rozpoczęło swą działalność 1 września 1991r.  jako  pierwsza  tego  typu  placówka w ówczesnym województwie piotrkowskim.  Przez  osiem  pierwszych  lat  funkcjonowało w strukturze organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku.

Z dniem 1 lipca 1999r. stało się placówką samodzielną, podległą Gminie Miasta Radomska.

Siedzibą Przedszkola Specjalnego jest obiekt po byłym Publicznym Przedszkolu nr 7, przy  ul. Piastowskiej  10 a.  Przebudowa  pomieszczeń i  modernizacja  placówki  w  1991r.  przystosowała  budynek do potrzeb dzieci  niepełnosprawnych.  W  wyniku adaptacji budynku powstały cztery sale dydaktyczne, bogato wyposażona sala rehabilitacji ruchowej, gabinet psychologiczno - logopedyczny i gabinet medyczny.

Wraz z przygotowaniem odpowiedniej bazy lokalowej w przedszkolu zadbano również o dobór wyspecjalizowanej kadr y pedagogicznej. Obecnie pracuje tu 9 nauczycieli – oligofrenopedagogów, z wykształceniem wyższym pedagogicznym oraz muzykoterapeuta, logopeda, psycholog i rehabilitant. Każdą grupę prowadzą dwie nauczycielki, których w opiece nad dziećmi wspiera pomoc nauczyciela.

Ponadto w celu  prawidłowego funkcjonowania  placówki,  w  przedszkolu zatrudnieni są: kierownik ds. gospodarczych, 2 pracownice kuchni, dozorca i konserwator urządzeń. Wszystkie dzieci zostały objęte opieką medyczną, nad stanem ich zdrowia czuwa stale pielęgniarka dyplomowana. Pierwszym  koordynatorem  pracy przedszkola w latach 1991 – 2004 była mgr Barbara  Sparażyńska, po niej w latach 2005 - 2009 funkcję tę objęła mgr Katarzyna Gzik. Obecnie  funkcję dyrektora  Przedszkola Specjalnego w Radomsku pełni mgr Maria Klauza.

Przedszkole ma charakter placówki opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej, zapewniającej rodzicom pomoc w zakresie opieki wychowawczej i przygotowującej wychowanków do podjęcia nauki w szkole.

Podstawowym celem placówki jest wszechstronny rozwój   wychowanków, umożliwienie im integracji i optymalnego funkcjonowania w życiu społecznym.
Równorzędnym celem jest wczesne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz  wieloprofilowe   usprawnianie   poprzez   reedukację   i   rewalidację.