O nas

Nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to miejsce, gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniej liczebnie grupie niż w zwykłych placówkach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, mało znany im świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości.


 Zapewniamy swoim wychowankom codzienną opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Ponadto oferujemy dzieciom całodzienne wyżywienie. W bieżącym roku  szkolnym koszt dziennej stawki żywieniowej wynosi 6zł. (za 3 posiłki). W naszym  przedszkolu rodzice nie ponoszą kosztów opłaty stałej tzw. czesnego.


Przedszkole Specjalne w Radomsku prowadzi wszechstronną pracę rewalidacyjną i  korekcyjną wspierając indywidualny rozwój dziecka. Terapią indywidualną i grupową objęte są  dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju:

 • z upośledzeniem umysłowym
 • z uszkodzonym narządem ruchu
 • z uszkodzonym narządem słuchu
 • z wadami wzroku
 • ze spektrum autyzmu

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w 4 grupach wychowawczych, podzielonych według  rodzaju i stopnia niepełnosprawności (np. grupa dzieci autystycznych bądź z cechami autyzmu).


 W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują liczni specjaliści:

 • psycholog
 • logopeda
 • rehabilitant ruchowy
 • muzykoterapeuta
 • pomoc n-la ds. medycznych - pielęgniarka dyplomowana

Głównym celem kadry pedagogicznej przedszkola jest dbałość o rozwój emocjonalny poprzez zaspakajanie podstawowych potrzeb swoich wychowanków:

 • bezpieczeństwa,
 • kontaktu z ludźmi,
 • potrzebę zabawy,
 • potrzebę pełnej aktywizacji.

 Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności,  ukierunkowujemy i wspomagamy  ich rozwój. Jednocześnie staramy się pomagać rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształtowaniem dziecka o  specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tym celu nasza placówka współpracuje m.in. z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomsku i innymi poradniami specjalistycznymi.

Przedszkole dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci m.in. sale zajęć, sala rehabilitacji, gabinet logopedyczny i psychologiczny, gabinet medyczny. Są one wyposażone nie tylko w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, ale również w różnorodne pomoce dydaktyczne i niezliczone zabawki. Ogród przedszkolny dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.